BIP

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr i płac.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr i płac

Data ogłoszenia: 2020-12-22

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza

w Zielonej Górze

ul. Jaskółcza 66

65-518 Zielona Góra

Określenie stanowiska urzędniczego:

specjalista ds. kadr i płac

Liczba lub wymiar etatu: 1/1

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

posiada obywatelstwo polskie;

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę na tym stanowisku

stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,

ma nieposzlakowaną opinię,

posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy płacowe i kadrowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych;

znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem;

biegła znajomość obsługi programów VULCAN, MS WINDOWS,

znajomość regulacji prawnych w zakresie:

– Karty Nauczyciela,

– Kodeksu Pracy,

– przepisów dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz zasad płacowych w zakresie jednostek

sektora finansów publicznych

umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa, w tym umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów;

umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;

umiejętność współpracy w zespole;

odporność na stres;

komunikatywność;

wysoka kultura osobista;

kursy doskonalące;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);

Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;

Sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)

Sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego pracowników administracji i nauczycieli

Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;

Sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON;

Rozliczanie delegacji pracowniczych;

Sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;

Ewidencja zwolnień lekarskich;

Nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników;

Organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów;

archiwizacja dokumentów płacowych i kadrowych

przestrzeganie ustalonego w Szkole Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Zielonej Górze czasu pracy i dyscypliny pracy

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),

list motywacyjny,

oświadczenie o niekaralności.

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),

oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,

oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – obowiązek informacyjny RODO dla kandydata (treść do wydruku pod ogłoszeniem),

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO.

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”

 

Warunki pracy na stanowisku:

praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

praca w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze, ul. Jaskółcza 66,

praca w godzinach 7.00 – 15.00,

praca w zespole,

codzienny kontakt telefoniczny.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W kwietniu 2020 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Zielonej Górze przy ul. Jaskółczej 66 w godz. 8:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Naboru na stanowisko – specjalista ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.sp-14.pl).

Drukuj
Autor: Administrator Zmienil: Administrator
Dodano: 2006-01-23 16:35:48 Aktualizacja: 2020-12-27 09:23:42
Publikacja: 2006-01-23 16:35:48 Wyswietlen: 9 razy