BIP

» Strona główna » Archiwum » Przetargi » 

Ogłoszenia o przetargach

Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zielonej Górze dotyczący przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o zamówieniu

 1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze, ul. Jaskółcza 66, 65-001 Zielona Góra (tel. 068 3255011, e-mail: sp14@autograf.pl).

 2. Tryb: Zamówienie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 - 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r.,
  Nr 19 poz. 177 ze zm. - dalej PZP).

 3. Przedmiot zamówienia: 'Remont pokryć dachowych wraz z termomodernizacją, przywrócenie stanu pierwotnego ścian i stropów, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze'.
  W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

  1) Dachy - remont i termomodernizacja (CPV 45261420-4 Prace dotyczące krycia dachu tworzywem nieprzemakalnym, 45261900-3 Dekarskie prace naprawcze oraz konserwacyjne, 45261410-1 Prace dotyczące izolowania dachu),

  2) Usuwanie zacieków, pleśni i grzybów, malowanie w pomieszczeniach sali gimnastycznej, kuchni i świetlicy (CPV 45442100-8 Prace malarskie, 45453100-8 Prace renowacyjne),

  3) Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu sali gimnastycznej i okiennej i drzwiowej w części sal lekcyjnych, pomieszczeniach pomocniczych sali gimnastycznej i w w.c. (CPV 45421124-9 Instalacja drzwi z tworzyw sztucznych, 45421125-6 Instalacja okien z tworzyw sztucznych),

  4) Instalacja odgromowa - remont i modernizacja. (45312311-0 Prace dotyczące instalacji piorunochronu).

  Nie dopuszcza się ofert częściowych.

 4. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 146.079,02 zł. (słownie złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć 02/100),

 5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat). Cena specyfikacji wynosi 10 PLN.

 6. Termin wykonania zamówienia: 12 sierpnia 2005 roku.

 7. Oferta wariantowa: nie przewiduje się.

 8. Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

  a. wykonały co najmniej 5 robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat odpowiadających swym rodzajem (zamawiający będzie przez to rozumiał prace tożsamej, co przedmiot zamówienia kategorii wg nomenklatury CPV) oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia; niespełnienie tego warunku w przypadku pkt. 3 ppkt. 4 SIWZ nie rodzi skutku w postaci wykluczenia wykonawcy;
  b. co najmniej kierownik robót posiada stwierdzenie przygotowania zawodowego w zakresie inżynierii budownictwa lądowego;

  c. posiadają urządzenia i maszyny niezbędne do wykonania zamówienia;

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności:

  a. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie, tj. od odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej oraz od ryzyk budowlanych co najmniej na kwotę równą wartości przedmiotu zamówienia, o terminie obowiązywania co najmniej o jeden miesiąc dłuższym od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu końcowego wykonania robót;

  b. posiadają bieżącą płynność finansową (wskaźnik płynności bieżącej na dzień najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego był równy lub wyższy od jedności, tj. (CR) 1 ? x);

  c. w ostatnim roku uzyskali zysk z prowadzonej przez siebie działalności, chyba że brak zysku spowodowany był zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi albo okolicznościami nadzwyczajnymi;

  d. średnie miesięczne obroty na rachunku podstawowym wykonawcy przenoszą 30 % wartości przedmiotu zamówienia albo środki zgromadzone na rachunkach bankowych wraz z wolnymi środkami w ramach istniejącego lub udzielanego kredytu obrotowego w rachunku przenoszą 50 % wartości przedmiotu zamówienia;

  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z treścią art. 24 PZP.

 9. Wadium: nie przewiduje się.

 10. Kryteria oceny ofert: A. cena oferty - 75 % B. udzielona gwarancja na wykonane roboty - 10 % C. jakość stolarki okiennej i drzwiowej, która ma być użyta do wykonania przedmiotu zamówienia - 15 %. Kryterium C będzie oceniane na zasadzie '0-1'. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana temu z Wykonawców, który wykona przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów (stolarka okienna i drzwiowa), którym przyznano certyfikaty jakości uznanych instytucji i organizacji normalizacji technicznej, wyróżnienia na targach budownictwa i inne podobne.

 11. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze, Ul. Jaskółcza 66, 65-001 Zielona Góra, w gabinecie Dyrektora Szkoły, w terminie do dnia 17 maja 2005 roku do godz. 10.00.

 12. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do 16 czerwca 2005 roku

 

 

 

 

 

                                                              

Drukuj
Autor: Administrator Zmienil: Administrator
Dodano: 2006-01-23 12:26:47 Aktualizacja: 2007-06-15 11:33:33
Publikacja: 2006-01-23 12:26:47 Wyswietlen: 9 razy